کارگروه‌های انجمن
بلاک‌چین خراسان

در راستای افزایش بازدهی انجمن بلاک‌چین خراسان، متخصصین و اعضای این انجمن براساس توانمندی و علایق خود به کارگروه‌های آموزش، استخراج، قراردادهای هوشمند و رمز ارزها تقسیم می‌شوند.

کارگروه آموزش

فعالیت اصلی کارگروه آموزش، افزایش سـطــح آگـاهــی در مـــورد تکــنولــوژی بلاکچین است؛ این کارگروه به بررسی دانش روزجهان در این حوزه می‌پردازد.

کارگروه استخراج

کارگروه استخراج، جهت فعالیت بیشتر و دقــیق‌تر مـاینــرها تأسـیس گــردیده اســت و بـه بـررســـی، تبییـن و ابــلـاغ قوانین در ارتباط با استخراج می‌پردازد.

کارگروه قرارداد هوشمند

این کارگروه به بررسی مباحـث مـربوط به توسعه‌ی قراردادهای هوشمند حوزه بــلـاک‌چــین مــی‌پــردازد. قـــراردادهـــای هوشمند در بستر اتریوم انجام‌می‌شود.

کارگروه رمز ارزها

بـا توجــــه بـه فـــراگــیری اســـتفـاده از رمــزارزها، کارگـروه رمــز ارزهـا با هــدف تحلیل و بررسی دغدغه‌های حوزه تبادل معاملات‌دیجیتال تشکیل گردیده‌است.

کارگروه آموزش

این کارگروه به‌عنوان، یک کارگروه فعال و پیشرو در زمینه‌ی آموزش و توسعه فناوری‌های بلاک‌چین تشکیل گردیده است. فعالیت اصلی این کارگروه بر روی آموزش و افزایش سطح آگاهی و اطلاعات جامعه در ارتباط با حوزه فناوری بلاکچین می‌باشد.

عضویت در انجمن

کارگروه استخراج

کارگروه استخراج، جهت فعالیت بیشتر و دقیق‌تر ماینرها و بررسی و تبیین و ابلاغ قوانین به این گروه تأسیس گردیده است. در این کارگروه قوانین و مقررات ماینرها مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته و مسیری برای ادامه فعالیت این افراد در بستری قانونی آماده می‌گردد.

عضویت در انجمن

کارگروه قرارداد هوشمند

کارگروه قراردادهای هوشمند به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از انجمن بلاک‌چین خراسان به بررسی مباحث مربوط به توسعه‌ی قراردادهای هوشمند در حوزه بلاک‌چین می‌پردازد. قراردادهای هوشمند در بستر اتریوم صورت می‌پذیرد. بخش آموزش قراردادهای هوشمند در انجمن بلاک‌چین خراسان به بررسی، تحلیل و آموزش مباحث مربوط به توسعه‌ی قراردادهای هوشمند در حوزه بلاکچین می‌پردازد.

عضویت در انجمن

کارگروه رمز ارزها

کارگروه رمز ارزها با هدف گرد هم آمدن مجموعه‌ای از متخصصین در حوزه رمز ارزها و همچنین بررسی دغدغه‌های حوزه تبادل معاملات دیجیتال تشکیل گردیده است. با توجه به فراگیری استفاده از رمزارزها به عنوان یکی از کاربردهای مهم فناوری بلاکچین، این مجموعه‌ی توانمند شامل متخصصین، دانشگاهیان و صرافان حوزه رمزارزها خراسان به بررسی و تحلیل مسائل روز رمزارزها می‌پردازند.

عضویت در انجمن